Lover

LOVER FOR HALDEN KAMERAKLUBB

(Stiftet 18. desember 1947)
(Revidert 6. desember 1991)
(Korrigert 7. desember 1992)
(Revidert 26. januar 2009)
(Revidert 21. januar 2013)
(Revidert 27. januar 2014)
(Revidert 23. februar 2015)
(Revidert 15. februar 2016)

1. HALDEN KAMERAKLUBB
Stiftet 18. desember 1947. Klubben har som formål å fremme interesse for fotografi og ivareta medlemmenes fotokunnskap og interesse.

2. MEDLEMMER.
Som medlem kan opptas enhver fotointeressert. Hvis kontingent for inneværende år, etter purring, ikke er betalt, faller medlemskapet automatisk bort.

3. ADMINISTRASJON.
Klubbens daglige virke ledes av et styre med leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. I tillegg har klubben en valgkomite og revisor. Valg av styre skjer på årsmøtet. Det skal skje ved skriftlig valg dersom det kreves. Valgkomitéen skal jobbe aktivt for å finne kandidater til de ulike verv, og fremlegge et forslag om nytt styre på årsmøtet.
Valg i henhold til følgende:

Leder velges for ett år
Nestleder velges i år med oddetall for 2 (to) år
Sekretær velges i år med partall for 2 (to) år
Kasserer velges i år med oddetall for 2 (to) år
1. styremedlem velges i år med oddetall for 2 (to) år
2. styremedlem velges i år med partall for 2 (to) år
3. styremedlem velges i år med partall for 2 (to) år
1. medlem av valgkomité velges i år med partall for 2 (to) år
2. medlem av valgkomité velges i år med oddetall for 2 (to) år
Revisor velges for 2 (to) år av gangen.

Alle arrangementer må godkjennes av styret.
Styret står for klubbens årlige konkurranser.

4. KONTINGENT.
Årskontingent fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis for 1 (ett) år av gangen.

5. ÅRSMØTET.
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Stemmeberettiget på årsmøtet er alle medlemmer. Årsmøtet velger møteleder og referent. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Det forlanges alminnelig flertall i enhver sak, da 2/3 flertall når avstemningen gjelder lovendringer. Årsmøtet bekjentgjøres med minst 3 (tre) ukers varsel. Forslag til lovendringer skal sendes skriftlig til styret minst 14 (fjorten) dager før årsmøtet.
Årsmøte holdes innen utgangen av februar.
På årsmøtet kan det velges øvrige tillitsmenn og juryer.
Benkeforslag er tillatt i alminnelige saker.
Styret fremlegger årsberetning og revidert regnskap til godkjenning.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det. Ved ekstraordinært årsmøte gjelder de samme stemmereglene som ved ordinært årsmøte.

6. ÆRESMEDLEMSKAP
Æresmedlemskap i Halden Kameraklubb kan tildeles medlemmer som har utmerket seg med betydelig innsats i klubbens virksomhet i mange år, både fotografisk og administrativt.
Forslag til hvem som skal oppnå en slik heder kan stilles av medlemmene i klubben, men det er klubbens styre som tar avgjørelsen. Æresmedlemskap tildeles ved jubileumsarrangementer eller årsmøtet, og ett slikt æresmedlemskap er fritatt for kontingent.

7. OPPLØSNING
I tilfelle oppløsning av klubben, fattes bestemmelse på årsmøtet, da med minst 2/3 flertall av samtlige medlemmer i klubben. Forslag om oppløsning behandles på samme måte som forslag til lovendringer. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet med simpelt flertall hvordan klubbens eiendeler skal disponeres.